Социјално становање у заштићеним условима

Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу или породици у стању социјалне потребе када немају решено питање становања и пружа се у наменски изграђеним објектима.

Корисници услуге могу бити:

- корисници новчане социјалне помоћи; - самохрани родитељи; - стара лица; - лица која су као малолетна била под посебном заштитом државе (старатељство, хранитељство, смештају у установу социјалне заштите или другу породицу); - особе са инвалидитетом; - избегла или интерно расељена лица; - друга лица по стручној процени Центра за социјални рад Краљево.

Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за социјлни рад Краљево који доноси решење о признавању права на коришћење услуге и упућује корисника у Центар локалних услуга града Краљева који управља објектима социјалног становања и утврђује месечну обавезу учешћа корисника у трошковима електричне енергије, грејања, воде и комуналним услугама.